Welcome to bangkoktraining.com
Contact Us
Bangkoktraining we are professional

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก 
  1. ขอบข่ายงานบริการ
  2. โปรแกรมการอบรม
 3. บริการจัดหาวิทยากร
      * รายชื่อวิทยากร
 4. โครงการให้คำปรึกษา 
     *  ด้านงานบุคคล
     *  ด้านเพิ่มผลผลิต
5. กิจกรรมวอล์คแรลลี่
       * พลังทีม-พลังความสำเร็จ
       * วอล์คแรลลี่เพื่อสุขภาพ
 6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      *  งาน E-Vent
     *  จัดหาดารา นางแบบ พิธีกร   
7. บริการจัดท่องเที่ยวทั่วไป
       *  ทัวร์สุขภาพ 
       * ไหว้พระ 9 วัด
 
 8. แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
    * เลือกสุขภาพดีกับ
      นายแพทย์เปี่ยมโชค  ชลิดาพงศ์
     * โรคภัยควรรู้
      * โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
 
  9. เคล็ดลับความสวยงาม
    *    โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
  10. 108 ไอเดียสร้างอาชีพ
       *  โยคะสร้างอาชีพ
    ( มาเป็นครูโยคะกันเถอะ )
   
  11. โหราศาสตร์เพื่อชีวิต
       * โหวงเฮ้งสร้างชีวิต
    
 12. ผลงานที่ผ่านมา
 13. เกี่ยวกับเรา
 
บางกอกเทรนนิ่ง ให้บริการคุณอย่างมืออาชีพ 
โทร. 02-634-4200 ,081-826-8147,081-485-1319

www.bangkoktraining.com

หลักสูตร การนำเสนออย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ   

หลักการเหตุผล 

    การนำเสนอ (Presentation) เป็นรูปแบบหนึ่งในการสื่อสารที่สำคัญไม่ว่า
จะเป็นการนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ เสนอแนวคิด เสนอขายสินค้า และ
การนำเสนอการบริการ  ฯลฯ   เทคนิคการนำเสนอจึงเป็นหัวใจของความสำเร็จ
ในงานหลายๆอาชีพผู้บริหารและ พนักงานหลายคนไม่ประสบความสำเร็จ หรือ
ตกม้าตายในการนำเสนอแม้ว่าผลิตภัณฑ์ผลงานและแผนงานนั้นๆจะมีคุณ
สมบัติจุดเด่นและประโยชน์ที่ถือเป็นจุดขายที่ชัดเจนและผ่านการสร้างสรรค์มา
อย่างดีก็ตาม  สาเหตุหลักเกิดจาก ผู้นำเสนอไม่ทราบหลักการและขาดประสบ
การณ์ในการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความสามารถในการขายตัวเอง  
ก่อนที่จะเริ่มขายผลิตภัณฑ์ หรือนำเสนองาน   การมีบุคลิกภาพที่ดีในระหว่าง
การนำเสนอที่สร้างความไม่มั่นใจให้ลูกค้า การเรียงเนื้อหาสับสน รวมทั้งขาด
เทคนิคในการใช้สื่อโดยรวมแล้ว สรุปได้ว่า ผู้นำเสนอไม่สามารถเรียกศรัทธา
จากลูกค้าหรือผู้ฟังได้   ซึ่งหลัก.ใน การนำเสนอนั้นจำเป็นต้องสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้ฟังได้อย่างแท้จริง โดยสามารถสร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อของลูกค้า  หรือการอนุมัติของผู้บังคับบัญชา  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่
พนักงานจะต้องเรียนรู้เทคนิคและวิธีการพัฒนาการนำเสนอ เพื่อหลีกเลี่ยง
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้า และสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จใน
การขายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือแผนงานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดนั่นเอง
      เทคนิคการนำเสนอที่ดีนั้น มิได้ขึ้นอยู่กับวิธีการพูดเพียงอย่างเดียว แต่ยัง
รวมไปฃถึงการเขียน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการนำเสนอที่ถูกต้อง
เหมาะสม การใช้สื่อประเภทต่างๆที่ช่วยเสริมความเข้าใจ ความประทับใจ
ตลอดจนศิลปะการใช้กิริยาท่าทาง หรือภาษากายที่สุภาพและน่าเชื่อถือ
ประกอบการสัมมนา
       หลักสูตรเทคนิคการนำเสนออย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพจึงมีความ
สำคัญที่จะทำให้ท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะใน โลกยุคการ แข่งขันสูง
การนำเสนอสินค้า นำเสนอผลงานการเจรจาการค้า ต้องอาศัยการนำเสนอที่มี
ประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้
  พร้อมฝึกฝนการนำเสนอ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน .
 •  สามารถใช้กลยุทธ์และเทคนิคต่าง ๆที่ได้รับจากการสัมมนา
   มาประยุกต์ให้เกิดการนำเสนอในแบบฉบับของตัวเองอย่างมีประสิทธิ
  ภาพ น่าสนใจ และที่เป็นที่ยอมรับของผู้ฟัง
 • เรียนรู้จิตวิทยาในการโน้มน้าวผู้ฟัง เพื่อผลสำเร็จของการนำเสนอ
 • เพื่อฝึกฝนทักษะในการนำเสนอแบบมืออาชีพ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับ
  วิทยากรผู้มีประสบการณ์สูง รวมทั้งได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติกับผู้เข้า
  ร่วมการฝึกอบรม

หลักสูตรสัมมนา เทคนิคการนำเสนออย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ


1. ความหมาย ความสำคัญ และรูปแบบของการนำเสนอ
2. เทคนิคการนำเสนอบนเวที
-   ศิลปะการพูดเพื่อการนำเสนอ
(เริ่มต้นน่าสนใจ  เนื้อหาไม่หลงประเด็น เน้นการลงท้ายด้วยการดึงความสนใจ
ให้สูง)
-  การพัฒนาและปรับปรุงการใช้เสียงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความสนใจ
แก่ผู้ฟัง
-  บุคลิกภาพ  การวางตัว และเทคนิคการจัดการกับความประหม่า
-  เคล็ดลับประทับใจในคำพูด  (ภาษา,มารยาท,คำคม,สิ่งที่น่าสนใจในยุคสมัย)
  3. เทคนิคการนำเสนอในที่ประชุม
-  จิตวิทยาการสอนผู้ใหญ่(ทักษะการถ่ายทอด  การสร้างแรงจูงใจ เพื่อการ
เรียนรู้ และปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ
-  การนำเสนอแผนงานให้ได้ผลงาน(การขออนุมัติ,ขอความคิดเห็น,
ขอความร่วมมือ)
-   7 พฤติกรรมของผู้ฟังที่ไม่พึงประสงค์และวิธีบริหารจัดการ
-  การใช้ภาษาธุรกิจในการสื่อสารอย่างประสบผล
-     เทคนิคการใช้สื่อ(โสตทัศนูปกรณ์)  เอกสารการนำเสนออย่างมืออาชีพ)
3.   ปัจจัยที่ทำให้การนำเสนอประสบความสำเร็จ    
-  บุคลิกภาพ / ความเชื่อมั่น
-  หลักการใช้พลังเสียงอย่างสร้างสรรค์  (พูดอย่างไรได้การโน้มน้าวและ
ไม่เจ็บคอ)
-   เทคนิคการเขียนเพื่อการนำเสนอ
-   การวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอ
-   ทัศนคติต่อการนำเสนอ
 -  เทคนิคการนำเสนออย่างตรงประเด็น
-   การฟังอย่างเข้าใจ และการวิเคราะห์ผู้ฟัง
-   เทคนิคการหาแนวร่วม/กรณีศึกษาเพื่อสนับสนุนการนำเสนอ
-  จิตวิทยาการโน้มน้าวผู้ฟัง
-   การแก้ปัญหาในระหว่างการนำเสนอ
-   การสรุปจบอย่างประทับใจได้ความสำเร็จ
4. Work Shop
- เทคนิคการค้นหาความต้องการของผู้ฟัง
- แบบสอบถาม  “คุณคือผู้นำเสนออย่างมืออาชีพหรือไม่
-  การประเมินผลภายหลังการนำเสนอ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง

 

 

 

 

 

บางกอก โยคะ

www.bangkokyoga.com

หลักสูตรครูโยคะ

ฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ

บริการสอน โยคะนอกสถานที่


02-634-4200
081-826-8147
099-213-9998

คลิ๊กที่นี่
 
 

 

Bangkok Training Co.,Ltd.
Address : อาคารไอทีเอฟ ชั้น 17 เลขที่ 160/328-329 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ,
ITF Building , 17 Fl , 160/328-329 Silom Rd., Suriyawong Bangrak Bangkok Thailand
Tel : 02-634-4200 ,081-826-8147 ,099-213-9998
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Copyright : Bangkoktraining.com inc. All Rights Reserved.1998 - 2007