Welcome to bangkoktraining.com
Contact Us
Bangkoktraining we are professional

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก 
  1. ขอบข่ายงานบริการ
  2. โปรแกรมการอบรม
 3. บริการจัดหาวิทยากร
      * รายชื่อวิทยากร
 4. โครงการให้คำปรึกษา 
     *  ด้านงานบุคคล
     *  ด้านเพิ่มผลผลิต
5. กิจกรรมวอล์คแรลลี่
       * พลังทีม-พลังความสำเร็จ
       * วอล์คแรลลี่เพื่อสุขภาพ
 6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      *  งาน E-Vent
     *  จัดหาดารา นางแบบ พิธีกร   
7. บริการจัดท่องเที่ยวทั่วไป
       *  ทัวร์สุขภาพ 
       * ไหว้พระ 9 วัด
 
 8. แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
    * เลือกสุขภาพดีกับ
      นายแพทย์เปี่ยมโชค  ชลิดาพงศ์
     * โรคภัยควรรู้
      * โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
 
  9. เคล็ดลับความสวยงาม
    *    โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
  10. 108 ไอเดียสร้างอาชีพ
       *  โยคะสร้างอาชีพ
    ( มาเป็นครูโยคะกันเถอะ )
   
  11. โหราศาสตร์เพื่อชีวิต
       * โหวงเฮ้งสร้างชีวิต
    
 12. ผลงานที่ผ่านมา
 13. เกี่ยวกับเรา
 
บางกอกเทรนนิ่ง ให้บริการคุณอย่างมืออาชีพ 
โทร. 02-634-4200 ,081-826-8147,081-485-1319

www.bangkoktraining.com

หลักสูตร การบริหารการตลาดเชิงกลยุทธ์สำหรับพนักงานขาย

หลักการเหตุผล
    การบริหารการตลาด ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ในยุคการเปลี่ยนแปลง
ตามกระแสโลกาภิวัฒน์เป็นการบริหารที่ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะ สภาพแวดล้อมทางการตลาดเป็นปัจจัยหลักและมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริหารซึ่ง อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นไปด้วยความรวดเร็วและตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นความไม่แน่นอน ทางการเมือง สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชน สังคม และวัฒนธรรมการพัฒนาเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ การผลิตซึ่งเป็นมูลเหตุของการตัดสินใจในการลงทุนที่สูงมาก
     องค์การธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการบริหารการตลาดนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาพนักงานระดับต่างๆ ให้มีศักยภาพในการบริหารงานเชิงธุรกิจ โดยให้มีความพร้อมทาง
ด้านความรู้ความเข้าใจตลอดตลอดจนทักษะในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารในสายงาน
ที่รับผิดชอบและบริหารธุรกิจสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารการตลาดเชิงกลยุทธ์
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น องค์ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงาน
ให้มีศักยภาพในการบริหารการตลาดและขยายเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จ
ตามเป้าหมายขององการในที่สุด


วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้พนักงานขายได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการและขั้นตอนในการบริหาร
  การตลาดเชิงกลยุทธ์
 • เพื่อให้พนักงานขายได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะในการนำกลยุทธ์การตลาดไปใช้ในงานขาย
  ในสถานการณ์ต่างๆ
  ด้เป็นอย่างดี
 • เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาความรู้และกระบวนการคิด
  ในเชิงการตลาดไปใช้ในงานขายได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

 

หัวข้อสัมมนา

  • แนวความคิดทางการตลาดสำหรับพนักงานขาย
  • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการตลาด
  • การวิเคราะห์โอกาสการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
  • แนวคิดการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

 

วิธีการฝึกอบรม  :    บรรยาย อภิปรายและศึกษากรณีตัวอย่าง

 

 

 

 

 

บางกอก โยคะ

www.bangkokyoga.com

หลักสูตรครูโยคะ

ฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ

บริการสอน โยคะนอกสถานที่


02-634-4200
081-826-8147
099-213-9998

คลิ๊กที่นี่
 
 

 

Bangkok Training Co.,Ltd.
Address : อาคารไอทีเอฟ ชั้น 17 เลขที่ 160/328-329 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ,
ITF Building , 17 Fl , 160/328-329 Silom Rd., Suriyawong Bangrak Bangkok Thailand
Tel : 02-634-4200 ,081-826-8147 ,099-213-9998
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Copyright : Bangkoktraining.com inc. All Rights Reserved.1998 - 2007