Welcome to bangkoktraining.com
Contact Us
Bangkoktraining we are professional

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก 
  1. ขอบข่ายงานบริการ
  2. โปรแกรมการอบรม
 3. บริการจัดหาวิทยากร
      * รายชื่อวิทยากร
 4. โครงการให้คำปรึกษา 
     *  ด้านงานบุคคล
     *  ด้านเพิ่มผลผลิต
5. กิจกรรมวอล์คแรลลี่
       * พลังทีม-พลังความสำเร็จ
       * วอล์คแรลลี่เพื่อสุขภาพ
 6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      *  งาน E-Vent
     *  จัดหาดารา นางแบบ พิธีกร   
7. บริการจัดท่องเที่ยวทั่วไป
       *  ทัวร์สุขภาพ 
       * ไหว้พระ 9 วัด
 
 8. แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
    * เลือกสุขภาพดีกับ
      นายแพทย์เปี่ยมโชค  ชลิดาพงศ์
     * โรคภัยควรรู้
      * โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
 
  9. เคล็ดลับความสวยงาม
    *    โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
  10. 108 ไอเดียสร้างอาชีพ
       *  โยคะสร้างอาชีพ
    ( มาเป็นครูโยคะกันเถอะ )
   
  11. โหราศาสตร์เพื่อชีวิต
       * โหวงเฮ้งสร้างชีวิต
    
 12. ผลงานที่ผ่านมา
 13. เกี่ยวกับเรา
 
บางกอกเทรนนิ่ง ให้บริการคุณอย่างมืออาชีพ 
โทร. 02-634-4200 ,081-826-8147,081-485-1319

www.bangkoktraining.com

ก้าวสู่การเป็นผู้นำยุคใหม่

หลักการและเหตุผล

    ในอดีต  หัวหน้างาน ถูกยกย่องว่าเป็นนาย คอยกำกับ ดูแล เข้มงวด ควบคุม
ให้การทำงานในทีมเป็นไปในทิศทางที่กำหนด เพื่อความถูกต้อง  ตามเป้าประสงค์
ขององค์กร แต่ในปัจจุบันหัวหน้างานคือ ผู้นำ  ซึ่งต้องใช้ความสามรถ ความชาญ
ฉลาดในการสร้างทักษะการบริหารงาน การสื่อสารบริหารเวลา การสั่งงาน การมอบ
หมายงานปรับพฤติกรรมความขัดแย้ง สร้างทัศนคติ สร้างทีมให้มีประสิทธิภาพ
สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างภาวะผู้นำสู่ความสำเร็จ นอกเหนือจาก การสัมพันธ์
ในเรื่องงานแล้ว การสัมพันธ์ในเรื่องคนเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญมากในการบริหารงาน
องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยคนเก่งและคนดีแต่ปัญหาในปัจจุบันคือผู้บริหาร
หรือหัวหน้างานหลายท่าน อาจจะยังไม่สามารถสร้างพนักงานให้เก่งและดีตามที่
คาดหวังไว้หรือพนักงานบางคนเก่งและดี แต่หัวหน้างานยังไม่สามารถดึงศักยภาพ
ดึงความสามารถที่อยู่ในตัวพนักงานออกมาใช้ได้อย่างเหมาะสมพนักงานบางคนจึง
ไม่ได้เป็นคนเก่งคนดีในสายตาผู้อื่น กลับกลายเป็นคนเก่งคนดีที่องค์กร  ยังไม่
่ค้นพบ  ดังนั้นการบริหาร หรือ การสร้างพนักงานที่มีอยู่ให้เป็นคนเก่งและคนดี จึงเป็น
หน้าที่หลักประการหนึ่งของผู้บริหารที่ขาดไม่ได้ 
     หลักสูตรก้าวสู่ความเป็นผู้นำยุคใหม่จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้
เข้าสัมมนาได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารคนให้ได้คนเก่ง
และดีทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องลูกน้องอย่างแท้จริง การบริหารคนให้เหมาะกับ
งาน การพัฒนาศักยภาพลูกน้องให้ยิ่งเก่งยิ่งดีรวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อ
สร้างประสบการณ์ให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสกับกรณีตัวอย่างโดยสามารถประยุกต์และ
ต่อยอดความรู้เรื่องการเป็นหัวหน้างานที่สร้างคนให้เก่งและดีอย่างสัมฤทธิ์ผลได้ด้วย
ตนเอง 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมผู้นำให้มีวิสัยทัศน์ในการสร้างสัมพันธ์งาน  และสัมพันธ์คน มี
กลวิธีในการบริหารทีมงานอย่างมืออาชีพ ที่เก่งงาน  เก่งคน  เก่งคิด
2. เพื่อให้ผู้นำได้ทราบหลักการและกลยุทธ์การบริหารคนในองค์กรให้ได้  คนเก่ง
และคนดีให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ฝึกทักษะการสอนงาน การบริหารเวลาการจัดการด้านความขัดแย้งและปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
4. สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่องค์กร
5. เพื่อยกระดับภาพพจน์ของผู้นำในองค์กร

แนวประเด็นการสัมมนา

    สัมมนา โดยเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงของผู้เข้า
     สัมมนาและวิทยากร โดยใช้กิจกรรมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฏี
     และปฏิบัติพร้อมนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง

กำหนดการ

ภาคเช้า   9.00 – 12.00 น.     
ผู้นำกับการสัมพันธ์คน

-  บทบาท และความหมายที่แตกต่างระหว่าง ผู้นำกับ นาย    
-  ทัศนคติเชิงบวกสู่ความเป็นผู้นำชั้นยอด
-   บุคลิกภาพที่สมดุล การปรับวุฒิภาวะ สู่ความเป็นผู้นำที่ครองใจคน
-   เทคนิคการเป็นผู้นำต้นแบบ 
-  EQ ผู้นำเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร
-   การบริหารคนให้เหมาะสมกับงาน
 -   ผู้นำกับการใช้อำนาจและการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน


ภาคบ่าย  13.00 – 16.00 น.
ผู้นำกับการสัมพันธ์งาน 

-  บทบาทผู้นำยุคใหม่  กับการนำทีมเพื่อสร้างความสำเร็จในองค์กร     
-  การสอนงาน  การมอบหมาย  การติดตามงาน  
    การประเมินและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในทีมงาน
-  การบริหารจัดการเพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงาน(เวลา/ทรัพยากร)          
-  เทคนิคการแก้ปัญหา และตัดสินใจมิให้พลาด
-  เทคนิคการประชุม การนำเสนอ  วางแผนงาน อย่างสร้างสรรค์และมี
    ประสิทธิภาพ 
- Workshop  การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกและการบริหารจัดการสู่ความเป็นโค้ช

 

 

 

 

บางกอก โยคะ

www.bangkokyoga.com

หลักสูตรครูโยคะ

ฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ

บริการสอน โยคะนอกสถานที่


02-634-4200
081-826-8147
099-213-9998

คลิ๊กที่นี่
 
 

 

Bangkok Training Co.,Ltd.
Address : อาคารไอทีเอฟ ชั้น 17 เลขที่ 160/328-329 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ,
ITF Building , 17 Fl , 160/328-329 Silom Rd., Suriyawong Bangrak Bangkok Thailand
Tel : 02-634-4200 ,081-826-8147 ,099-213-9998
E-mail : bangkok_ying@yahoo.co.th
Copyright : Bangkoktraining.com inc. All Rights Reserved.1998 - 2007