Welcome to bangkoktraining.com
We are Profestional
   
ติดต่อเรา
  หน้าแรก 
 1. ขอบข่ายงานบริการ 
  2. โปรแกรมการอบรม
 3. บริการจัดหาวิทยากร
      * รายชื่อวิทยากร
 4. โครงการให้คำปรึกษา 
     *  ด้านงานบุคคล
     *  ด้านเพิ่มผลผลิต
   5. กิจกรรมวอล์คแรลลี่
       * พลังทีม-พลังความสำเร็จ
       * วอล์คแรลลี่เพื่อสุขภาพ
  6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      *  งาน E-Vent
     *  จัดหาดารา นางแบบ พิธีกร   
  8. บริการจัดท่องเที่ยวทั่วไป
      *  ทัวร์สุขภาพ 
       * ไหว้พระ 9 วัด
      *  ทัวร์ต่างประเทศ
 9. แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
    * เลือกสุขภาพดีกับ
      นายแพทย์เปี่ยมโชค  ชลิดาพงศ์
        * โรคภัยควรรู้
        * โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
        * ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ
  10. เคล็ดลับความสวยงาม
    *    โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
  11. 108 ไอเดียสร้างอาชีพ
       *  โยคะสร้างอาชีพ
    ( มาเป็นครูโยคะกันเถอะ )
       *  รวยด้วยธุรกิจสปา
  12. โหราศาสตร์เพื่อชีวิต
       * โหวงเฮ้งสร้างชีวิต
      * เสริมราศีดวงดีรับปี 2551
      * ปาร์ฏิหารย์องค์จตุคามราม เทพ
       * ศาสตร์ฮวงจุ้ยสร้างความสำเร็จ
  13. ผลงานที่ผ่านมา
  14. เกี่ยวกับเรา
 

หลักสูตร การนำเสนออย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ   

หลักการเหตุผล 

    การนำเสนอ (Presentation) เป็นรูปแบบหนึ่งในการสื่อสารที่สำคัญไม่ว่า
จะเป็นการนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ เสนอแนวคิด เสนอขายสินค้า และ
การนำเสนอการบริการ  ฯลฯ   เทคนิคการนำเสนอจึงเป็นหัวใจของความสำเร็จ
ในงานหลายๆอาชีพผู้บริหารและ พนักงานหลายคนไม่ประสบความสำเร็จ หรือ
ตกม้าตายในการนำเสนอแม้ว่าผลิตภัณฑ์ผลงานและแผนงานนั้นๆจะมีคุณ
สมบัติจุดเด่นและประโยชน์ที่ถือเป็นจุดขายที่ชัดเจนและผ่านการสร้างสรรค์มา
อย่างดีก็ตาม  สาเหตุหลักเกิดจาก ผู้นำเสนอไม่ทราบหลักการและขาดประสบ
การณ์ในการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความสามารถในการขายตัวเอง  
ก่อนที่จะเริ่มขายผลิตภัณฑ์ หรือนำเสนองาน   การมีบุคลิกภาพที่ดีในระหว่าง
การนำเสนอที่สร้างความไม่มั่นใจให้ลูกค้า การเรียงเนื้อหาสับสน รวมทั้งขาด
เทคนิคในการใช้สื่อโดยรวมแล้ว สรุปได้ว่า ผู้นำเสนอไม่สามารถเรียกศรัทธา
จากลูกค้าหรือผู้ฟังได้   ซึ่งหลัก.ใน การนำเสนอนั้นจำเป็นต้องสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้ฟังได้อย่างแท้จริง โดยสามารถสร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อของลูกค้า  หรือการอนุมัติของผู้บังคับบัญชา  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่
พนักงานจะต้องเรียนรู้เทคนิคและวิธีการพัฒนาการนำเสนอ เพื่อหลีกเลี่ยง
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้า และสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จใน
การขายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือแผนงานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดนั่นเอง

     
 เทคนิคการนำเสนอที่ดีนั้น มิได้ขึ้นอยู่กับวิธีการพูดเพียงอย่างเดียว แต่ยัง
รวมไปฃถึงการเขียน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการนำเสนอที่ถูกต้อง
เหมาะสม การใช้สื่อประเภทต่างๆที่ช่วยเสริมความเข้าใจ ความประทับใจ
ตลอดจนศิลปะการใช้กิริยาท่าทาง หรือภาษากายที่สุภาพและน่าเชื่อถือ
ประกอบการสัมมนา
       หลักสูตรเทคนิคการนำเสนออย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพจึงมีความ
สำคัญที่จะทำให้ท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะใน โลกยุคการ แข่งขันสูง
การนำเสนอสินค้า นำเสนอผลงานการเจรจาการค้า ต้องอาศัยการนำเสนอที่มี
ประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้
  พร้อมฝึกฝนการนำเสนอ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน .
 •  สามารถใช้กลยุทธ์และเทคนิคต่าง ๆที่ได้รับจากการสัมมนา
   มาประยุกต์ให้เกิดการนำเสนอในแบบฉบับของตัวเองอย่างมีประสิทธิ
  ภาพ น่าสนใจ และที่เป็นที่ยอมรับของผู้ฟัง
 • เรียนรู้จิตวิทยาในการโน้มน้าวผู้ฟัง เพื่อผลสำเร็จของการนำเสนอ
 • เพื่อฝึกฝนทักษะในการนำเสนอแบบมืออาชีพ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับ
  วิทยากรผู้มีประสบการณ์สูง รวมทั้งได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติกับผู้เข้า
  ร่วมการฝึกอบรม

หลักสูตรสัมมนา เทคนิคการนำเสนออย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ


1. ความหมาย ความสำคัญ และรูปแบบของการนำเสนอ
2. เทคนิคการนำเสนอบนเวที
-   ศิลปะการพูดเพื่อการนำเสนอ
(เริ่มต้นน่าสนใจ  เนื้อหาไม่หลงประเด็น เน้นการลงท้ายด้วยการดึงความสนใจ
ให้สูง)
-  การพัฒนาและปรับปรุงการใช้เสียงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความสนใจ
แก่ผู้ฟัง
-  บุคลิกภาพ  การวางตัว และเทคนิคการจัดการกับความประหม่า
-  เคล็ดลับประทับใจในคำพูด  (ภาษา,มารยาท,คำคม,สิ่งที่น่าสนใจในยุคสมัย)
  3. เทคนิคการนำเสนอในที่ประชุม
-  จิตวิทยาการสอนผู้ใหญ่(ทักษะการถ่ายทอด  การสร้างแรงจูงใจ เพื่อการ
เรียนรู้ และปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ
-  การนำเสนอแผนงานให้ได้ผลงาน(การขออนุมัติ,ขอความคิดเห็น,
ขอความร่วมมือ)
-   7 พฤติกรรมของผู้ฟังที่ไม่พึงประสงค์และวิธีบริหารจัดการ
-  การใช้ภาษาธุรกิจในการสื่อสารอย่างประสบผล
-     เทคนิคการใช้สื่อ(โสตทัศนูปกรณ์)  เอกสารการนำเสนออย่างมืออาชีพ)
3.   ปัจจัยที่ทำให้การนำเสนอประสบความสำเร็จ    
-  บุคลิกภาพ / ความเชื่อมั่น
-  หลักการใช้พลังเสียงอย่างสร้างสรรค์  (พูดอย่างไรได้การโน้มน้าวและ
ไม่เจ็บคอ)
-   เทคนิคการเขียนเพื่อการนำเสนอ
-   การวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอ
-   ทัศนคติต่อการนำเสนอ
 -  เทคนิคการนำเสนออย่างตรงประเด็น
-   การฟังอย่างเข้าใจ และการวิเคราะห์ผู้ฟัง
-   เทคนิคการหาแนวร่วม/กรณีศึกษาเพื่อสนับสนุนการนำเสนอ
-  จิตวิทยาการโน้มน้าวผู้ฟัง
-   การแก้ปัญหาในระหว่างการนำเสนอ
-   การสรุปจบอย่างประทับใจได้ความสำเร็จ
4. Work Shop
- เทคนิคการค้นหาความต้องการของผู้ฟัง
- แบบสอบถาม  “คุณคือผู้นำเสนออย่างมืออาชีพหรือไม่
-  การประเมินผลภายหลังการนำเสนอ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง

 

 


บางกอก โยคะ
แหล่งรวมข้อมูล โยคะ
อบรม ครูโยคะู
บริการสอน โยคะ

เรียน โยคะ ฟรี!!
โทร.02-634-4200,
081-826-8147,
081-485-1319

www.bangkokyoga.com

เปิดแล้ววันนี้

หลักสูตรครูโยคะ
สร้างอาชีพ
รุ่น 8
(เดือนพฤษภาคม 2551)

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
ศาสตร์-ศิลป์แห่งโยคะ
รับประกาศนียบัตร VCD คู่มือการสอน
จบแล้วมีงานรองรับทันที

* หลักสูตรครูโยคะระดับมาตราฐาน
หฐโยคะ กุณฑาลิณีโยคะ
อัษฎางคโยคะ
หลักสูตร 48 ชม. ราคา 9,900
* หลักสูตรครูโยคะขั้นสูง
ปูมโยคะ จตุรโยคะ ไจโรโยคะ
หลักสูตร 20 ชม. ราคา 8,900
คลิกที่นี่


CD โยคะ 28 ท่า เพื่อฟิต & เฟิร์ม
มีจำหนายแล้ว เพียง 100.-
ติดต่อโฆษณา
คุณเอกอุไร
โทร.081-485-1319
บริการรับทำบัญชีโดย CPA
หน่วนงานที่เกี่ยวข้อง
   
หน้าหลัก | ความงาม | มุมสุขภาพ | มุมแฟชั่น | การแต่งหน้า | ช้อปปิ้ง | เซ็กส์ | เคล็ดลับหุ่นดี | โหราศาสตร์
webboard | Q&A | Contact us
© Copyright ฺิBangkoktraining.com inc. All Rights Reserved.1998 - 2007