Welcome to bangkoktraining.com
We are Profestional
   
ติดต่อเรา
  หน้าแรก 
 1. ขอบข่ายงานบริการ 
  2. โปรแกรมการอบรม
 3. บริการจัดหาวิทยากร
      * รายชื่อวิทยากร
 4. โครงการให้คำปรึกษา 
     *  ด้านงานบุคคล
     *  ด้านเพิ่มผลผลิต
   5. กิจกรรมวอล์คแรลลี่
       * พลังทีม-พลังความสำเร็จ
       * วอล์คแรลลี่เพื่อสุขภาพ
  6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      *  งาน E-Vent
     *  จัดหาดารา นางแบบ พิธีกร   
  8. บริการจัดท่องเที่ยวทั่วไป
      *  ทัวร์สุขภาพ 
       * ไหว้พระ 9 วัด
      *  ทัวร์ต่างประเทศ
 9. แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
    * เลือกสุขภาพดีกับ
      นายแพทย์เปี่ยมโชค  ชลิดาพงศ์
        * โรคภัยควรรู้
        * โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
        * ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ
  10. เคล็ดลับความสวยงาม
    *    โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
  11. 108 ไอเดียสร้างอาชีพ
       *  โยคะสร้างอาชีพ
    ( มาเป็นครูโยคะกันเถอะ )
       *  รวยด้วยธุรกิจสปา
  12. โหราศาสตร์เพื่อชีวิต
       * โหวงเฮ้งสร้างชีวิต
      * เสริมราศีดวงดีรับปี 2551
      * ปาร์ฏิหารย์องค์จตุคามราม เทพ
       * ศาสตร์ฮวงจุ้ยสร้างความสำเร็จ
  13. ผลงานที่ผ่านมา
  14. เกี่ยวกับเรา
 

ก้าวสู่การเป็นผู้นำยุคใหม

หลักการและเหตุผล

    ในอดีต  หัวหน้างาน ถูกยกย่องว่าเป็นนาย คอยกำกับ ดูแล เข้มงวด ควบคุม
ให้การทำงานในทีมเป็นไปในทิศทางที่กำหนด เพื่อความถูกต้อง  ตามเป้าประสงค์
ขององค์กร แต่ในปัจจุบันหัวหน้างานคือ ผู้นำ  ซึ่งต้องใช้ความสามรถ ความชาญ
ฉลาดในการสร้างทักษะการบริหารงาน การสื่อสารบริหารเวลา การสั่งงาน การมอบ
หมายงานปรับพฤติกรรมความขัดแย้ง สร้างทัศนคติ สร้างทีมให้มีประสิทธิภาพ
สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างภาวะผู้นำสู่ความสำเร็จ นอกเหนือจาก การสัมพันธ์
ในเรื่องงานแล้ว การสัมพันธ์ในเรื่องคนเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญมากในการบริหารงาน
องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยคนเก่งและคนดีแต่ปัญหาในปัจจุบันคือผู้บริหาร
หรือหัวหน้างานหลายท่าน อาจจะยังไม่สามารถสร้างพนักงานให้เก่งและดีตามที่
คาดหวังไว้หรือพนักงานบางคนเก่งและดี แต่หัวหน้างานยังไม่สามารถดึงศักยภาพ
ดึงความสามารถที่อยู่ในตัวพนักงานออกมาใช้ได้อย่างเหมาะสมพนักงานบางคนจึง
ไม่ได้เป็นคนเก่งคนดีในสายตาผู้อื่น กลับกลายเป็นคนเก่งคนดีที่องค์กร  ยังไม่
่ค้นพบ  ดังนั้นการบริหาร หรือ การสร้างพนักงานที่มีอยู่ให้เป็นคนเก่งและคนดี จึงเป็น
หน้าที่หลักประการหนึ่งของผู้บริหารที่ขาดไม่ได้ 
     หลักสูตรก้าวสู่ความเป็นผู้นำยุคใหม่จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้
เข้าสัมมนาได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารคนให้ได้คนเก่ง
และดีทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องลูกน้องอย่างแท้จริง การบริหารคนให้เหมาะกับ
งาน การพัฒนาศักยภาพลูกน้องให้ยิ่งเก่งยิ่งดีรวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อ
สร้างประสบการณ์ให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสกับกรณีตัวอย่างโดยสามารถประยุกต์และ
ต่อยอดความรู้เรื่องการเป็นหัวหน้างานที่สร้างคนให้เก่งและดีอย่างสัมฤทธิ์ผลได้ด้วย
ตนเอง 

วัตถุประสงค์: 

1. เพื่อส่งเสริมผู้นำให้มีวิสัยทัศน์ในการสร้างสัมพันธ์งาน  และสัมพันธ์คน มี
กลวิธีในการบริหารทีมงานอย่างมืออาชีพ ที่เก่งงาน  เก่งคน  เก่งคิด
2. เพื่อให้ผู้นำได้ทราบหลักการและกลยุทธ์การบริหารคนในองค์กรให้ได้  คนเก่ง
และคนดีให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ฝึกทักษะการสอนงาน การบริหารเวลาการจัดการด้านความขัดแย้งและปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
4. สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่องค์กร
5. เพื่อยกระดับภาพพจน์ของผู้นำในองค์กร

แนวประเด็นการสัมมนา

    สัมมนา โดยเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงของผู้เข้า
     สัมมนาและวิทยากร โดยใช้กิจกรรมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฏี
     และปฏิบัติพร้อมนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง

กำหนดการ

ภาคเช้า   9.00 – 12.00 น.    
ผู้นำกับการสัมพันธ์คน

-  บทบาท และความหมายที่แตกต่างระหว่าง ผู้นำกับ นาย    
-  ทัศนคติเชิงบวกสู่ความเป็นผู้นำชั้นยอด
-   บุคลิกภาพที่สมดุล การปรับวุฒิภาวะ สู่ความเป็นผู้นำที่ครองใจคน
-   เทคนิคการเป็นผู้นำต้นแบบ 
-  EQ ผู้นำเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร
-   การบริหารคนให้เหมาะสมกับงาน
 -   ผู้นำกับการใช้อำนาจและการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน


ภาคบ่าย  13.00 – 16.00 น.
ผู้นำกับการสัมพันธ์งาน 

-  บทบาทผู้นำยุคใหม่  กับการนำทีมเพื่อสร้างความสำเร็จในองค์กร     
-  การสอนงาน  การมอบหมาย  การติดตามงาน  
    การประเมินและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในทีมงาน
-  การบริหารจัดการเพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงาน(เวลา/ทรัพยากร)          
-  เทคนิคการแก้ปัญหา และตัดสินใจมิให้พลาด
-  เทคนิคการประชุม การนำเสนอ  วางแผนงาน อย่างสร้างสรรค์และมี
    ประสิทธิภาพ 
- Workshop  การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกและการบริหารจัดการสู่ความเป็นโค้ช
 

 


บางกอก โยคะ
แหล่งรวมข้อมูล โยคะ
อบรม ครูโยคะู
บริการสอน โยคะ

เรียน โยคะ ฟรี!!
โทร.02-634-4200,
081-826-8147,
081-485-1319

www.bangkokyoga.com

เปิดแล้ววันนี้

หลักสูตรครูโยคะ
สร้างอาชีพ
รุ่น 8
(เดือนพฤษภาคม 2551)

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
ศาสตร์-ศิลป์แห่งโยคะ
รับประกาศนียบัตร VCD คู่มือการสอน
จบแล้วมีงานรองรับทันที

* หลักสูตรครูโยคะระดับมาตราฐาน
หฐโยคะ กุณฑาลิณีโยคะ
อัษฎางคโยคะ
หลักสูตร 48 ชม. ราคา 9,900
* หลักสูตรครูโยคะขั้นสูง
ปูมโยคะ จตุรโยคะ ไจโรโยคะ
หลักสูตร 20 ชม. ราคา 8,900
คลิกที่นี่


CD โยคะ 28 ท่า เพื่อฟิต & เฟิร์ม
มีจำหนายแล้ว เพียง 100.-
ติดต่อโฆษณา
คุณเอกอุไร
โทร.081-485-1319
บริการรับทำบัญชีโดย CPA
หน่วนงานที่เกี่ยวข้อง
   
หน้าหลัก | ความงาม | มุมสุขภาพ | มุมแฟชั่น | การแต่งหน้า | ช้อปปิ้ง | เซ็กส์ | เคล็ดลับหุ่นดี | โหราศาสตร์
webboard | Q&A | Contact us
© Copyright ฺิBangkoktraining.com inc. All Rights Reserved.1998 - 2007