Welcome to bangkoktraining.com
We are Profestional
   
ติดต่อเรา
  หน้าแรก 
 1. ขอบข่ายงานบริการ 
  2. โปรแกรมการอบรม
 3. บริการจัดหาวิทยากร
      * รายชื่อวิทยากร
 4. โครงการให้คำปรึกษา 
     *  ด้านงานบุคคล
     *  ด้านเพิ่มผลผลิต
   5. กิจกรรมวอล์คแรลลี่
       * พลังทีม-พลังความสำเร็จ
       * วอล์คแรลลี่เพื่อสุขภาพ
  6. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      *  งาน E-Vent
     *  จัดหาดารา นางแบบ พิธีกร   
  8. บริการจัดท่องเที่ยวทั่วไป
      *  ทัวร์สุขภาพ 
       * ไหว้พระ 9 วัด
      *  ทัวร์ต่างประเทศ
 9. แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
    * เลือกสุขภาพดีกับ
      นายแพทย์เปี่ยมโชค  ชลิดาพงศ์
        * โรคภัยควรรู้
        * โภชนบำบัดเพื่อสุขภาพ
        * ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ
  10. เคล็ดลับความสวยงาม
    *    โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
  11. 108 ไอเดียสร้างอาชีพ
       *  โยคะสร้างอาชีพ
    ( มาเป็นครูโยคะกันเถอะ )
       *  รวยด้วยธุรกิจสปา
  12. โหราศาสตร์เพื่อชีวิต
       * โหวงเฮ้งสร้างชีวิต
      * เสริมราศีดวงดีรับปี 2551
      * ปาร์ฏิหารย์องค์จตุคามราม เทพ
       * ศาสตร์ฮวงจุ้ยสร้างความสำเร็จ
  13. ผลงานที่ผ่านมา
  14. เกี่ยวกับเรา
 

การพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค 7Q
เพื่อความสำเร็จขององค์กรและฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ

หลักการและเหตุผล

    ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เรียกกว่า "โลกาภิวัฒน์" นั้น องค์กร
ต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในภาคเอกชน ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจต่างๆจำเป็น
ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดขององค์กร
และบุคลากร และบุคลากรในองค์กรถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก
ที่สุดปัจจัยหนึ่ง
    "บุคลากรในองค์กร" ถือเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการนำพา
องค์กรไปสู่จุดมุ่งหมาย แต่ความเก่งของบุคลากรเพียงอย่างเดียวคง
ไม่สามารถเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จได้ ดังนั้นบุคลากรนอกจากจะเก่ง
และฉลาดด้านเรียนรู้เร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ รับรู้เร็ว
ความจำดี    (Intelligence Quotient)  แล้วยังต้องมีความฉลาดด้าน
อารมณ์ เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติในการทำงานที่ดี (Emition
Quotient) จิตวิญญาณ มโนธรรม  จริยธรรม จิตวิญญาณบริการ เป็นคน
ที่มีทักษะหรือความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ได้ดี (Moral
Quotient)
       จากที่กล่าวมาทั้ง 3Q ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ จึงมีอีก 4Q ที่มีผล
ต่อความสำเร็จในการทำงานและความอยู่รอดขององค์กร อันได้แก่
ความฉลาดในการฝ่าวิกฤต (AQ : Adversity Quotient) ความฉลาดใน
ด้านสุขภาพ (HO : Health Quotient) ความฉลาดทางธุรกิจ (BQ :
Business Quotient)และความฉลาดทางภาวะผู้นำ (LQ : Leadership
Quient) ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างไรนั้น ท่านสามารถหาคำ
ตอบได้จากการอบรมในหลักสูตร "การพัฒนาคนด้วยเทคนิค 7Q เพื่อความสำเร็จและความอยู่รอดขององค์กร"

จุดประสงค์

์1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย
ความสำคัญ และประโยชน์ของ7Q
2.เพื่อให้ผู้อบรมเกิดการพัฒนาตนเองทั้ง 7Q และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการทำงานได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้อบรมได้ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมการพัฒนาตนเอง อันส่ง
ผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของตนเองที่รับผิดชอบ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การใช้แบบทดสอบต่าง ๆ เพื่อทดสอบ
และวัด Q ต่าง ๆ ของผู้เข้าอบรม และสามารถนำแบบทดสอบไป
ประยุกต์ในองค์กรได้ถูกต้องและเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
- ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาและการฝึกอบรม
- ผู้จัดการ , หัวหน้างาน , พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

หัวข้อการอบรม

1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนรู้ (Pre-test)
2. ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของ 7Q
       2.1 ความฉลาดทางเชาว์ปัญญา (IQ : Intelligence Quotient)
       2.2 ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ : Emotion Quotient)
       2.3 ความฉลาดทางศีลธรรม (MQ : Moral Quotient)
       2.4 ความฉลาดในการฝ่าวิกฤติ ( AQ : Adversity Quotient)
       2.5 ความฉลาดในด้านสุขภาพ (HO : Health Quotient)
       2.6 ความฉลาดทางธุรกิจ (BQ : Business Quotient)
       2.7 ความฉลาดทางภาวะผู้นำ (LQ : Leadership Quient)
3. ความหมายและความสำคัญของ Q อื่น ๆ ที่ควรรู้
4. การนำ 7Q ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคนในองค์กร
5. ตัวอย่างแบบทดสอบ/เครื่องมือในการใช้ทดสอบ 7Q
6. การนำ 7Q ไปใช้ในการคัดเลือกคนที่มีคุณภาพเข้ามาทำงาน
7. ฝึกปฏิบัติในการพัฒนาคนด้วยโปรแกรม 7Q อย่างได้ผล
8. การพัฒนาคนเก่งงานแต่ไม่เก่งคนด้วยโปรแกรมการพัฒนา 7Q
9. ทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังการเรียนรู้ (Post-test)


วิทยากร
                อาจารย์สิทธิกร อ้อยจินดา
การศึกษา              ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา
                                ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
                                ปริญญาโท สาขา จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
ประสบการณ์        ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                               ด้วยโปรแกรมทางจิตวิทยา
                              ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน
                              ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา,ผู้จัดการ
                               ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม
                                อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย  สาขาจิตวิทยา 
อัตราค่าสัมมนา

ราคา 1,800 บาท

ราคารวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน
*หมายเหตุ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

    โปรโมชั่นพิเศษ  ลด 20%
     

(เพียงยืนยันการเข้าสัมมนา
ก่อนวันที่ 15 เมษายน 2551)


 

 


บางกอก โยคะ
แหล่งรวมข้อมูล โยคะ
อบรม ครูโยคะู
บริการสอน โยคะ

เรียน โยคะ ฟรี!!
โทร.02-634-4200,
081-826-8147,
081-485-1319

www.bangkokyoga.com

เปิดแล้ววันนี้

หลักสูตรครูโยคะ
สร้างอาชีพ
รุ่น 8
(เดือนพฤษภาคม 2551)

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
ศาสตร์-ศิลป์แห่งโยคะ
รับประกาศนียบัตร VCD คู่มือการสอน
จบแล้วมีงานรองรับทันที

* หลักสูตรครูโยคะระดับมาตราฐาน
หฐโยคะ กุณฑาลิณีโยคะ
อัษฎางคโยคะ
หลักสูตร 48 ชม. ราคา 9,900
* หลักสูตรครูโยคะขั้นสูง
ปูมโยคะ จตุรโยคะ ไจโรโยคะ
หลักสูตร 20 ชม. ราคา 8,900
คลิกที่นี่


CD โยคะ 28 ท่า เพื่อฟิต & เฟิร์ม
มีจำหนายแล้ว เพียง 100.-
ติดต่อโฆษณา
คุณเอกอุไร
โทร.081-485-1319
บริการรับทำบัญชีโดย CPA
หน่วนงานที่เกี่ยวข้อง
   
หน้าหลัก | ความงาม | มุมสุขภาพ | มุมแฟชั่น | การแต่งหน้า | ช้อปปิ้ง | เซ็กส์ | เคล็ดลับหุ่นดี | โหราศาสตร์
webboard | Q&A | Contact us
© Copyright ฺิBangkoktraining.com inc. All Rights Reserved.1998 - 2007